Aanvraag doopsel

UITLEG

Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) verplicht de parochie er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De verwerking van de persoonsgegevens in een bestand zijn onderworpen aan dezelfde wetgeving.  (algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016)

Het formulier wordt bewaard in de parochie.

Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot de doop?

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over de doopaanvraag, kan de doopviering niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet de doop worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten.

* verplicht in te vullen velden

 

Gegevens van het kind
Domiciliëring
Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

1ste persoon (aanvrager)

Is er een 2de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent?

Peter-/Meterschap

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen. In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

Wens je nog een 2de persoon te nemen voor het peter- of meterschap?

Voorkeur doopselviering

Prijs per doopboekje: 0,90 euro

Toestemming en privacyverklaring door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. (algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016)

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met als doel het doopsel van mijn kind mogelijk te maken.

Ik stem ermee in dat de naam van mijn kind en de namen van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, gepubliceerd worden in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop.

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop.

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

Technische mededeling

Mogen we je vragen om al de gegevens die je hebt ingevuld nog eens na te kijken voor het verzonden wordt naar het secretariaat.​​​​​

Na het verzenden ​​even geduld... 

Het verwerken van alle gegevens kan even tijd in beslag nemen, dus even geduld en niet meermaals op verzenden klikken.

Stel je vast dat het scherm opgeladen is, maar er niks gebeurd is, controleer dan alle velden.
De velden die in het rood zijn aangeduid zijn dan ofwel nog niet ofwel niet correct ingevuld.

De verwerking is voltooid van zodra je een bevestigingsscherm krijgt.