Kerstboodschap aan alle inwoners in Buggenhout-Lebbeke.

Goede vrienden,

 

“Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde.” (Filippezen 4,4).

In de lezingen van de Advent werd ons deze uitnodiging aan de christenen van Filippi voorgelezen tijdens de liturgie. Het is als een wens voor iedereen, een aansluiten bij de vreugdevolle kerstmuziek en sfeer die vreugde, blijheid en hoop wil brengen.

 

“Barst los in jubel, allen samen …” (Jesaja 52,9)

Voor ogen houdend dat er onvermijdelijk moeilijkheden zijn in een mensenleven, de onzekerheden en de vrees voor de toekomst, de verleiding om toe te geven aan wanhoop en teleurstelling, toch brengt het Woord van God ons steeds ‘goed nieuws’ en verlossing. De Zoon van God komt om de wonden van de gebroken harten te genezen.(Jesaja 61,1)Moge dit ons vreugdevol maken en onze harten vervullen.

 

Mijn bijzondere hartelijke groet gaat naar de verschillende kerkplekken. Ik dank allen die hun gevoelens van genegenheid en sympathie hebben uitgedrukt naar mij toe in het afgelopen jaar. Door u, die deze boodschap leest, wil ik dan ook een woord van nabijheid meedelen aan de 34000 mensen die in onze beide gemeenten wonen.

Voor ons die zich rond de eucharistie willen verzamelen realiseren wij ons nu, meer dan ooit, dat het in deze snel veranderende kerkgemeenschap onze missie is om de boodschap van Gods liefde aan alle mensen te brengen. Ook al zal het niet meer mogelijk zijn om nog in alle kerken wekelijks eucharistie te vieren, de Eucharistie blijft het hart van het leven van de gelovige.

 

Het centrum van de parochie blijft de kerk, de plaats van aanbidding en liturgie. De kerk is de ruimte bij uitstek voor gemeenschappelijke ontmoeting in het gebed van mensen en God. We hopen dan ook dat alle kerken in onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke voldoende mogen worden opengesteld om de kans tot gebed te bieden. We hopen ook dat er verder goede structuren mogen groeien of blijven bestaan rond onze kerken voor liturgische gebedsmomenten, catechetisch vorming en pastorale activiteiten.

“Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking; en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.” (Filippezen 4,6-7)

 

We zijn ons bewust van de moeilijkheden waar onze Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke vandaag voor staat. Maar we mogen er ons niet in verliezen. Onze gemeenschap draagt zorg voor veel initiatieven. Laten we hierin verder gaan, bewust van de opdracht naar buiten en de zorg voor onze geloofsgemeenschap naar binnen. Laten we daarbij vooral ook de kinderen en adolescenten niet vergeten, opdat ze geen aandacht, vriendschap en vertrouwen zouden missen. Laten we ook de families steunen, in het bijzonder de jonge gezinnen en de arme en hen die in moeilijkheden leven.

 

Samen met de leden van de parochieploeg willen we met u bouwen aan een nieuwe gemeenschap van gelovigen die elkaar ontmoeten rond Christus. We worden van onder onze kerktorens gehaald om elkaar opnieuw te ontmoeten en voor een vernieuwde dynamiek te zorgen. De vernieuwde dynamiek moet voor kansen zorgen voor een levende geloofsgemeenschap voor de toekomst, voor de kinderen, en hun kinderen, en voor de komende generaties. Wij bepalen in onze houding tegenover de nieuwe parochie of we daar al dan niet positief willen aan meebouwen. De verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap ligt in onze handen. 

 

Met grote affectie bid ik om zegen voor allen die als vrijwilliger meewerken aan de uitbouw van onze parochiegemeenschap in Buggenhout-Lebbeke. Blijf missionair, laat het uw zending zijn om ‘goed nieuws’ te brengen waar ook.

 

Ik groet alle inwoners van onze beide gemeenten en in het bijzonder de zieken.

Moge Gods overvloedige zegen komen over u en over allen die aan u zijn toevertrouwd.

 

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! (Rom. 1,7)

Zalig Kerstfeest en een zegenrijk nieuwjaar in de vrede van Christus.

 

Geert C. Leenknegt

pastoor-moderator 

Mariaparochie in Buggenhout-Lebbeke