Voor sommige kinderen een nieuwe school, voor sommmige directies een nieuw begin

 

Bij het begin van een nieuw schooljaar is het goed om opnieuw stil te staan bij de aard van het katholiek onderwijs. Onderwijs vandaag is een complexe taak, die wordt bemoeilijkt door de snelle sociale, economische en culturele veranderingen. De specifieke opdracht blijft de integrale vorming van de menselijke persoon. Kinderen en jongeren moeten de garantie krijgen “op de mogelijkheid tot een harmonieuze ontwikkeling van hun eigen fysieke, morele, intellectuele en geestelijke talenten. Ze moeten ook worden geholpen om hun verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen, het juiste gebruik leren van vrijheid en actief deel nemen aan het sociale leven.” 

 

De godsdienstige en geestelijke opvoeding

Hierbij is de vorming van de morele en religieuze dimensie van de persoon belangrijk omdat de "kinderen en jongeren het recht hebben om te worden gemotiveerd tot het beoordelen van morele waarden met een goed gevormd geweten, deze waarden te omarmen door een persoonlijke naleving, samen met een diepere kennis en liefde van God." 

Ook al speelt de school een ontzettend belangrijke rol, de ouders blijven steeds in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. En bij deze verantwoordelijkheid hoort ook het recht om te kiezen voor de school die garant staat voor een opvoeding en vorming volgens iemands eigen religieuze en morele beginselen.

 

Katholieke school

Het vrije onderwijs, concreet de katholieke school, is een kerkelijke opdracht omwille van de boodschap van Jezus van Nazareth. Vanuit deze evangelische boodschap proberen we iedereen geloof, cultuur en het leven in harmonie verenigen. 

Onze scholen staan daarom open voor iedereen die wil delen in deze educatieve opdracht geïnspireerd door christelijke beginselen.

De katholieke school is een uitdrukking van de kerkelijke gemeenschap en de Katholiciteit wordt gegarandeerd door de bisschop. Al begrijpen we dat hier het schoentje af en toe wel eens knelt en de kerkelijke gemeenschap niet altijd uitdrukkelijk te herkennen is. De suggestie in 2009 van Br. Stockman  tot het organiseren van een uitdrukkelijker katholiek onderwijs is daarom begrijpelijk. 

De samenwerking met de ouders in de scholen is belangrijk om de zorg voor de goede opvoeding te garanderen met de uitdrukkelijke inspraak van de ouders .

 

Godsdienst

De godsdienstige aard van de vrije (basis)school is de reden waarom de school anders is dan de publieke of gemeentelijke scholen . Het schoolbestuur dat de stichting van een Katholieke school organiseert staat  ook garant voor de aanwezigheid van de religieuze opvoeding. Wie zich inschrijft in het vrij onderwijs ondertekent ook de visietekst die refereert naar dit alles en van hen wordt verwacht open te staan voor het transcendente.

Religieuze opvoeding in katholieke scholen is een onvervreemdbaar ken merk van hun educatieve doel.

Religieus onderwijs verschilt van, en is een aanvulling op de catechese. Omdat het om onderwijs gaat vereist het geen instemming van geloof, maar brengt het kennis over de identiteit van het christendom en christelijke leven. 

Voor wie meer wil lezen: voor dit artikel vond ik mijn inspiratie in CIC Kerkelijk Wetboek voor Canoniek Recht, deel III over de verkondigingstaak.

 

 

Directies

In een school dragen de directies een belangrijke verantwoordelijkheid in het uitdragen van de christelijke boodschap en het onderhouden van de contacten met de katholieke geloofsgemeenschap. Zij inspireren, motiveren en aspireren het schoolteam en allen die verbonden zijn met de werking van hun school. Met de meeste van de scholen in Groot-Lebbeke is er een goed contact. Sommige scholen hebben, dankzij hun directies, een blijvende nauwe band met de parochie. Hun aanwezigheid in de kerk voor de schoolvieringen, medewerking in de jaarlijkse processie, loyauteit tegenover de pastoraal rond eerste communie en vormselsacrament en hun contact met de priester zijn belangrijke uitdrukkingen van parochiale inzet en samenwerking. Daarvoor alvast heel hartelijk aan de directies en de schoolteams.

 

 

Nieuwe directie

Vanaf dit jaar zijn er twee nieuwe directeurs in Lebbeke: voor de VBS Minnestraal Nadia Robberechts, met de directie ondersteunende medewerker Roele Tirry, en voor de VBS Dorp Lara Stalpaert als coordinerende directeur, naast directeurs Sofie Rottiers en Ludwig Piessens. De voltijdse opdracht als beleidvoerende directeur voor een school is niet zo evident als het lijkt: het vraagt om een gedreven inzet, met aandacht voor elk teamlid, medewerker, kind en ouder en dat betekent dus ook een ongelofelijke flexibiliteit om met zoveel verschillende mensen en situaties te kunnen omgaan. Naast de administratieve en ondersteunende opdracht die een directie heeft, werken zij ook aan een gedelegeerde aanpak voor de verantwoordelijkheid voor een geslaagd nieuw schooljaar gedragen in een teamgeest. Deze teamspirit is onontbeerlijk voor een goede school.

We wensen de nieuwe directies, de oude getrouwedirecties en de schoolteams veel vreugde in hun inzet toe, het vertrouwen van de ouders en de vriendschap van de kinderen.

Dank toch ook aan directeur Bart voor de fijne samenwerking met de parochiegemeenschap en voor zijn inzet voor de uitbouw van de VBS Broederschool/Dorp en de zorg voor de nieuwbouw.

 

 

Voor de leerkrachten heb ik in 2010 volgend gebed geschreven, dat we evengoed als lezer van het parochieblad kunnen uitspreken als een wensgebed:

 

 

Gebed voor het schoolteam bij het begin van een nieuw schooljaar.

 

Heer onze God, 

bij het begin van het nieuwe schooljaar 

vragen wij om Uw zegen over ons 

en de kinderen die ons worden toevertrouwd.

 

Geef dat wij met geduld en geloof met hen meegaan.

Dat we bij hen blijven wanneer het voor hen moeilijk wordt.

Dat de kinderen ook mogen ervaren 

dat Gij een nabije God zijt.

 

Geef dat wij Uw droom bewaren 

en niet vervlakken in onze inzet.

Dat wij trouw blijven aan Uw zorg voor de minsten.

Dat kinderen ook mogen ervaren 

dat Gij voor hen opkomt.

 

Geef dat wij als schoolteam met elkaar verbonden worden.

Dat wij elkaar waarderen om ieders inzet en toewijding.

Dat wij elkaar bemoedigen 

en bij elkaar kracht en sterkte vinden. 

Dat kinderen vanuit onze gemeenschap 

iets mogen ervaren van Uw Rijk Gods.

 

Schenk ons dan uw zegen.

Amen.

 

Tekst gebed: priester Geert C.  LEENKNEGT, september 2010

 

Aan alle kinderen, ouders en grootouders wensen we evenzeer een goed begin toe bij het nieuwe schooljaar! 

 

--------------------------

dit artikel werd gepubliceerd in het parochieblad Week: 36 (4 september 2019) Editie: 2172 – Kerk en Leven Lebbeke