kapel O.L.Vrouw van Zeven Smarten aan de Kapittelstraat

Onder een arduinen steen boven de ingang staat, onder een in reliëf gebeitelde O.L.Vrouw, volgendetekst:

DROEVE MOEDER WEEST GEGROET
GOEDEN SCHEPPER JESUS SOET
VRYDE DIE HIER VOORBY NU GAET
OP DEN WECH VAN ALLE QUAET
A° 1666

Deze steen moet later zijn aangebracht, gezien deze kapel wordt aangegeven op de kopie van de “Caerte Figuratieve” van Anthonie Hendrickx in 1662. Bovendien wijst de bidplaats naar de in 1631 opgerichte broederschap van O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Men bouwde de kapel in rode baksteen, voor de plint en de omlijsting van de venstertjes werd witte zandsteen gebruikt.
Op een grafsteen, tegen de achtergevel aangebracht, staat te lezen:

D.O.M
HIER LICHT DEN EERWEIRDIGEN HEER JACOBUS FRANCISCUS PAUWELAERT Fs D’HEER IORIS
IN SYN LEVEN CANONINCK DESER COLLEGIALE OUDT 74 JAER STIRF DEN 10 NOVEMBER 1772. R.I.P.

(De grote klok van 1789 was de enige van de drie die dank zij de voorzorgen van het kerkbestuur het Franse bewind had overleefd. Deze zou begraven zijn geweest in de Kapittelstraat achter de kapel van O.L.Vrouw van Zeven Weeën, waar de grafsteen van Jacobus Franciscus Pauwelaert een misleidende betekenis had. Deze grafsteen is naar Wieze overgebracht)

Het beeld van O.L.Vrouw van Zeven Weeën werd tijdens het Frans bewind in een godsdienstig huisgezin te Mechelen bewaard, en werd na de tijden van vervolging met grote plechtigheid naar Wieze teruggebracht.

Dit kunstwerk, gestolen in de zeventiger jaren van vorige eeuw, werd vervangen door een beeld, door de Oudheidkundige kring H.H. Salvator – Wieze aan pastoor Paelinck geschonken ter gelegenheid van zijn 50jarig priesterjubileum.

Dit beeld is gekocht in de Abdij van Dendermonde.

De familie Wolters – Moeyersoen uit Aalst schonk bij akte van 4 januari 1958 deze kapel aan de kerk van Wieze (perceel sectie A nr. 730 en een deel van 729b, groot 34 ca)

Dit vervallen gebouwtje werd in 1959 afgebroken, en op dezelfde plaats naar vroegere  gelijkenis en gedeeltelijk met$de oude materialen door de Aalsterse firma Peynsaert&Zonen herbouwd. In de drie venstertjes plaatste men brandglasramen, vervaardigd door Frans Van Immerzeel, en voorstellende: links de Geboorte van Christus, rechts de Mater Dolorosa en in het midden een kleurencombinatie.

tekst: Herman Heyvaert

 

O.L.Vrouw van Zeven Smarten aan de Kapittelstraat

Zoeken

Dekenaal nieuws